ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

           รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

                       

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายวิชัย              หล้าหา

อาจารย์ใหญ่

..2538 – ..2539

2

ดร.พัฒนาชาติ  กฤดิบวร

อาจารย์ใหญ่

..2539 – ..2540

3

นายอดิศร  ไกรว่อง

อาจารย์ใหญ่

..2540 – ..2540

4

นายสมพงษ์  ชาตะวิถี

อาจารย์ใหญ่

..2540 – ..2540

5

นายจีระศักดิ์  แสนสุธา

อาจารย์ใหญ่

..2540 – ..2540

6

นายประวิทย์  อุ่นวิจิตร

อาจารย์ใหญ่

..2540 – ..2541

7

นายสาธิต  ลิ้มขจรเดช

อาจารย์ใหญ่

..2541 – ..2543

8

นายสาธิต  ลิ้มขจรเดช

ผู้อำนวยการ

..2543 – ..2547

9

ดร.พัฒนาชาติ  กฤดิบวร

ผู้อำนวยการ

..2547 – ..2548

10

นายสาธิต  ลิ้มขจรเดช

ผู้อำนวยการ

..2548 – พ.ศ.2549

11

นายสมิทธิเดช  โม่งประณีต

ผู้อำนวยการ

..2549 – พ.ศ.2550

12

นายจิราวัฒน์  ขจรศิลป์

ผู้อำนวยการ

..2550 – พ.ศ.2554

13

นายอติเดช  ศรบุญทอง

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556

14

ดร.ราวีวัฒน์  รัตนโกเศศ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2562

15

ดร.พุฒิพงศ์  นากา

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564

16

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2564 – ปัจจุบันข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญงบทดลอง รายงานงบทดลองสู่สาธารณะ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ แผนผังโรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก