วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

วิสัยทัศน์โรงเรียน

            โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติและมีคุณภาพในการจัดการศึกษา

 

พันธกิจโรงเรียน

1. พัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของผู้เรียน

2. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญงบทดลอง รายงานงบทดลองสู่สาธารณะ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ แผนผังโรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก