วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar


           วิสัยทัศน์   

    โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ

และมีคุณภาพในการจัดการศึกษา

 

           พันธกิจ   

1. พัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของผู้เรียน
          2.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนผังโรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก